Penzion
pro seniory

Beskydská 1298
790 01 Jeseník

Penzion
pro seniory

Jaroslava Ježka 777
790 01 Jeseník

KLUB
SENIORŮ

Dukelská 718/6
Jeseník

Poslání a cíle

Posláním PENZIONU PRO SENIORY JESENÍK je prostřednictvím služby Chráněné bydlení aktivně podporovat uživatele v udržení schopnosti žít plnohodnotný život, zvládat své každodenní potřeby. Proto se snažíme prostřednictvím naší služby vytvářet podmínky pro zachování soběstačnosti, napomáháme začleňování do společenského života, snažíme se uspokojovat individuální potřeby uživatelů, kteří z důvodu  zdravotního stavu nebo snížené soběstačnosti potřebují pomoc a podporu druhé osoby.

C Í L E

Cílem PPS Jeseník je :

1) Poskytovat odborné služby, které respektují důstojnost uživatelů v bezpečném prostředí

2) Podporovat uživatele v běžném způsobu života, ve využívání místních institucí v  udržování přirozené vztahové sítě

3) Rozšiřovat nabídku výchovných, vzdělávacích a  aktivizačních činností pro uživatele

4) Bránit sociálnímu vyloučení uživatelů

5) Napomáhat adaptaci nových uživatelů na změnu prostředí

6) Rozvíjet kvalitu bydlení a estetiku prostředí, mj. využíváním finančních prostředků z Evropských fondů

Uvedené cíle popisují dlouhodobé záměry ve směřování organizace k naplňování poslání a cílů služby Chráněné bydlení, současně uvádí vybrané oblasti, které jsou pro kvalitní službu a budoucnost uživatel důležité. Z těchto dlouhodobých cílů vychází podrobněji rozpracované cíle střednědobé a krátkodobé.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Tyto principy zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí naši pracovníci při práci s klienty a při poskytování služeb. Principy naší činnosti ve vztahu ke klientům máme obsaženy rovněž v etickém kodexu, který máme vytvořen jako součást vyjádření kultury, v níž pracujeme.

Respektování osobní volby

Nikdo z personálu našeho domova nenutí klienty k žádné činnosti, která by byla v rozporu z jejich osobním rozhodnutím

Ochrana práv uživatelů služby

Chráníme práva našich uživatelů v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly našeho zařízení

Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocení

Posilujeme pozitivní přístup k uživatelům služby nejen v rámci služby, ale i mezi veřejností

Odbornost

Máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných kursech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče

Nestrannost

Všechny naše klienty posuzujeme nestranně a rovnoprávně

Diskrétnost

Diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s informacemi našich uživatelů. Nezveřejňováním poskytnutých informací získáváme jejich důvěru a posilujeme pocit bezpečí.

Autonomie obyvatel

Umožňujeme uživatelům podílet se na životě v chráněném bydlení (např. Výbor obyvatel)

Podpora seberealizace obyvatel

Podporujeme uživatele, aby se zabývali co možná nejdéle svými zálibami a koníčky, které je udrží v dobré fyzické a psychické kondici

Respektování potřeb obyvatel

Respektujeme individuální potřeby uživatelů, snažíme se o podporu v jejich naplňování

CÍLOVÁ SKUPINA

1. Pro koho je zařízení určeno :

Cílovou skupinou jsou ženy a muži ve věku od 65 se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního omezení nosného a pohybového aparátu se zachováním částečné mobility a chronickým onemocněním, kteří jsou schopni částečné sebeobsluhy a díky své momentální nepříznivé sociální situaci potřebují podporu sociální služby „chráněné bydlení“, a to převážně z Jeseníku, příp. z jesenického regionu.

2. Zařízení není určeno:

• Pro osoby, které trpí onemocněním infekčního charakteru, ohrožující zdraví osob či hygienické podmínky.

• Pro osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení a potřebují nepřetržitou péči 24 hodin denně.

• Pro osoby, které nejsou schopny dodržet a respektovat pravidla kolektivního soužití (jedná se o osoby s psychickým onemocněním nebo o stavy se zvýšeným rizikem agresivního jednání a poruchy chování, např. psychotická onemocnění, závislosti, asociální poruchy osobnosti).

• Pro osoby nevidomé, hluchoněmé a hluchoslepé nebo plně upoutané na lůžko nebo zcela odkázány na pomoc druhé osoby.

• Pro osoby, které nespadají do cílové skupiny uživatelů a žádají o jinou sociální službu, než kterou poskytujeme

Zobrazeno 3201 krát Naposledy změněno pondělí, 30 září 2013 21:42
Zveřejněno v Služby

Pořízeno z prostředků EU v rámci projektu "Senioři v Schengenu".

Penzion pro seniory je realizátorem projektu Senioři v Schengenu

2008 - 2014 © All right reserved - Penzion pro seniory Jeseník | Created by VOGO | powered by JOOMLA! | přihlášení